இல்லம் / ஆல்பங்கள் / Archéo Kit / ZIS-5 AER 1/72 7